Warunki współpracy

Informacje ogólne

1. AMGS Group i LANYARDS Group – są nazwami handlowymi grupy producenckiej w zakresie wytwarzania i handlu materiałami reklamowymi i promocyjnymi i prowadzących działalność gospodarczą pod nazwami:
a/ AMGS GROUP Jerz i Gigołło Sp. Komandytowa z siedzibą w Polsce, 80-416 Gdańsk, Al. Generała Józefa Hallera 134/223, NIP 5833278093, REGON: 368996951
b/ Battechnik Maciej Jerz z siedzibą w Polsce, 26-600 Radom, Ul. Rodziny Winczewskich 10/19a, NIP PL7991848900
2. Podejmując współpracę z w/w firmami Klient oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem współpracy i akceptuje go w całości.

Warunki współpracy

1.Pisemne potwierdzenie zamówienia, również w formie korespondencji mailowej, oznacza zawarcie umowy kupna-sprzedaży pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej AMGS GROUP Jerz i Gigołło Sp. Komandytowa na warunkach i zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Zamówienia są realizowane wyłącznie po otrzymaniu pisemnej, również w formie korespondencji mailowej, akceptacji projektu i/lub próbki. W szczególnych przypadkach wymagane jest przesłanie potwierdzenia wpłaty całości lub części wartości zamówienia w określonej w dokumencie sprzedaży walucie na wskazany przez AMGS GROUP Jerz i Gigołło Sp. Komandytowa rachunek bankowy.
3. AMGS GROUP Jerz i Gigołło Sp. Komandytowa zastrzega sobie prawo do odmówienia, wstrzymania realizacji zamówienia lub zmiany wynegocjowanej ceny sprzedaży jeśli:
a/ zamówienie nie przekracza minimalnych ilości zamówienia dla danego asortymentu
b/ wymagany przez Klienta termin realizacji jest krótszy niż ten podany w ofercie lub zapytaniu
c/ Klient zwleka z zapłatą zaległych faktur
d/ Klient nie dopełnił obowiązku przesłania plików w wymaganym formacie
4. Wyceny wysłane do Klienta w formie elektronicznej tracą ważność po upływie 7 dni od daty jej wysłania.
5. Klient zobowiązany jest do przesłania poprawnego pliku, w formacie wektorowym tzw.
(krzywych).6. Towar personalizowany lub produkowany na zamówienie nie podlega zwrotom ani wymianie.

Reklamacje

1.Reklamację należy złożyć niezwłocznie, tj. nie później niż 7 dni od otrzymania towaru.Reklamację składamy w formie pisemnej na adres mailowy AMGS GROUP Jerz i Gigołło Sp. Komandytowa wraz z podaniem przyczyn reklamacji.
2. Reklamacja składane po upływie 7 dni od daty odbioru towaru nie będą uznawane.
3. Reklamacje uwzględniane są wyłącznie w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru ze specyfikacją zamówienia.
4. Reklamacji nie podlegają błędy w druku powstałe z winy Klienta – tj. powstałe w wyniku przysłania plików zawierających błędy.
5. Z uwagi na różne ustawienia poszczególnych monitorów, znacząco odbiegające od siebie, reklamacjom nie podlegają również odcienie kolorów. Prosimy o zwracanie uwagi na opisy produktów lub dokonanie zakupu wzorów próbnych.
6. Z uwagi na wykonywanie zamówień na materiałach pochodzących z różnych dostaw reklamacjom nie podlegają również drobne zmiany odcieni materiałów oraz kolorów nadruku w przypadku składania zamówień na podstawie zakupu próbki oraz w przypadku dodruku wcześniej wykonywanych produktów.
7. Reklamacjom nie podlega uszkodzenie, zagubienie i opóźnienie przesyłki podczas transportu. Zagubienie, uszkodzenie i opóźnienie przesyłki podlegają reklamacji w firmie przewozowej. Jest to czynnik niezależny od AMGS GROUP Jerz i Gigołło Sp. Komandytowa.
8. AMGS GROUP Jerz i Gigołło Sp. Komandytowa nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynika z okoliczności spowodowanych siłą wyższą np. klęski żywiołowe, trzęsienie ziemi, cyklon, sztorm, powódź, mgła, strajki, wojny, zamieszki, blokady dróg, zmiana przepisów krajowych i/lub zagranicznych.
9. Odpowiedzialność AMGS GROUP Jerz i Gigołło Sp. Komandytowa za szkody wyrządzone Klientowi (niezależne od podstaw prawnych) jest ograniczona do wartości zamówienia i/lub usługi, której roszczenie dotyczy.
10. AMGS GROUP Jerz i Gigołło Sp. Komandytowa ponosi odpowiedzialność wyłącznie za rzeczywistą stratę, nie ponosi odpowiedzialności za korzyści, które mógłby osiągnąć Klient w przypadku, gdyby nie poniósł szkody (utracone korzyści).

Akceptowane formy płatności

1. Przelew na konto bankowe
2. PayPal
3. Płatność kartą ( AMGS GROUP Jerz i Gigołło Sp. Komandytowa przyjmuje płatności za sprzedane produkty za pomocą systemu EspagoLink, operatorem płatności jest Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o WyznaczonymPrzedmiocie Działalności) Oddział w Polsce. Po dokonaniu zakupu, otrzymają Państwo na podany adres email spersonalizowany link (wraz z instrukcją), przy użyciu którego należy uregulować płatność za zakup kartą płatniczą na stronie płatności zabezpieczonej protokołem SSL.)

Informacje dotyczące reklamacji związanych z płatnością

Reklamacje związane z płatnością elektroniczną oraz działaniem strony internetowej należy kierować w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty email na adres: platnosci@amgsgroup.com
Zaleca się podanie w opisie reklamacji: 1.informacji i okoliczności przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady lub nieprawidłowości;
2.żądania
3.danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Akceptanta.
Wymogi podane w pkt. 1 i 2 mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
Ustosunkowanie się do reklamacji przez Akceptanta następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Polityka wykorzystania danych płatności.

Dane dotyczące transakcji: typ, numer karty płatniczej, data ważności, numer CVV (trzycyfrowy kod na odwrocie Twojej karty płatniczej) są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej przy użyciu protokołu SSL. AMGS GROUP Jerz i Gigołło Sp. Komandytowa nie przechowuje i nie przetwarza numerów kart płatniczych, a jedynie informacje o typie karty oraz 4 ostatnie cyfry jej numeru.

Postanowienia końcowe

1. AMGS GROUP Jerz i Gigołło Sp. Komandytowa zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, wynikające ze złożonego Zamówienia będą rozpatrywane przez właściwe Sądy Powszechne i zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem będą rozpatrywane przez właściwe Sądy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.